Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) arvioidaan olevan yhtenä syynä rakennuksissa esiintyviin haju- ja terveyshaittoihin. VOC-yhdisteet esiintyvät sisäilmassa joko kaasumaisessa tai höyrymäisessä muodossa. 

VOC-yhdisteiden päästölähteitä sisäilmassa voivat olla rakennus- ja pintamateriaalit sekä kalusteet ja tekstiilit. Lisäksi ihmisen oma toiminta, aineenvaihdunta, kemikaalien käyttö ja ulkoilman saasteet saattavat lisätä sisäilman VOC-yhdisteiden pitoisuutta. VOC-yhdisteet liitetään usein myös muovimattojen ja betonin yhteisvaikutuksesta syntyviin sisäilmaongelmiin.

VOC-mittausten tuloksissa tarkastellaan ensin VOC-yhdisteiden yhteispitoisuutta (TVOC). Tämän jälkeen tarkastellaan yksitäisten yhdisteiden ja yhdisteryhmien pitoisuuksia. Tämän jälkeen tarkastellaan yksittäisten yhdisteiden ja yhdisteryhmien pitoisuuksia. Mikäli kokonaispitoisuuden toimenpideraja alittuu, yksittäisistä yhdisteistä saattaa kuitenkin aiheutua terveyshaittaa mitatussa pitoisuudessa. 

VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuudelle (TVOC) toimistoympäristössä on Työterveyslaitos antanut viitearvoksi 100 μg/m3. Asunnoille toimenpideraja TVOC:lle on 400 μg/m3.